ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᐊᑯᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᙱᓚᐅᖅᑳᖅᖢᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒍ

ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓴᓚᐅᓱᖕᓂᖅᓴᐅᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᓄᑕᕋᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᓕᑕᐃᓐᓇᕐᒪᑕ ᑕᒡᕙᓂ ᑕᖅᑭᕐᒥ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᒃᑯᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ-19 ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓇᔭᕐᓂᖓ ᓄᓇᕗᓗᒃᑖᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᒪᑐᓚᐅᖅᑐᑦ ᒫᑦᓯᒥ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ -19 ᑕᖃᙱᑐᐊᖅᐸᑦ ᓄᓇᕗᒥ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᒪᑐᐃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᑉᓗᑕᒫᒃᑯᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᔪᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᑦ ᓯᐊᒻᒪᖁᓇᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ – 19. ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᖃᐃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᐊᓂᕐᕕᑦ ᒪᑐᐃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒃ: “ᓴᓗᒪᓂᖅᓴᐅᓇᓱᒋᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓗᒃᑖᒃᑯᑦ, ᖃᓂᒌᒃᑑᑎᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓗᑎᒃ; ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓗᑎᒃ […]