ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓚᐅᒃᑭᑦ ᐱᖅᑯᓯᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᑦ

ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒥᒃ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕋᑦᑕ Inhabit Media-ᑯᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐅᑭᐅᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᑲᑎᖃᑎᒋᔪᓐᓇᓚᐅᕋᑦᑎᒍ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᓇᔩᑦ, ᐃᓄᓕᒫᑲᓴᐃᑦ ᐊᔪᖏᒻᒪᑕ.