ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᖁᑎᓪᓗᐊᖓᓂ ᐋᑐᕚᒥ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ ᖁᔭᓕᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᑦ ᐅᒃᑐᐱᕆ 8−ᒥ.

ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓂᐅᕕᓚᐅᖅᐳᑦ ᓂᕿᓕᐊᒃᓴᓂᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᔪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑕᒪᕐᒥᓕᒫᑦ ᑐᙵᓵᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᒪᒪᑕᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓂᑦ.

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑕᖅ ᕕᓕᑉ ᐃᕙᓗᐊᕐᔪᒃ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑉ ᔨᓕᐊᓐ ᑲᕕᐅᒃ ᐊᒻᒪ ᓵᕐᓕ ᐸᓂᒃᐸᒃ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᐅᑕᖅ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᓂᕆᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓂᑦ ᓵᖏᓐᓂ ᑕᑖᖅᑐᒥ ᓂᕿᓂᑦ.
ᒥᕌᓐᑕ ᖃᓈᑦᑎᐊᖅ, ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ-ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥᐅᑕᖅ, ᓇᒃᓴᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᕐᓂᖓᓂ ᐊᐃᓴᒃᒥ ᓂᕆᔭᖅᑐᖃᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ.
ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᒦᑲ ᖃᑯᓪᓗᒃ ᐆᒃᑐᖅᐳᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᒪᒪᖅᑐᐊᓗᖕᓂ ᖁᔭᓕᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᓂᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ.
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑕᖅ ᐱᓕ ᔭᐃ ᐊᒫᖅ, ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᖃᑎᖃᖅᐳᖅ ᐸᐃᑉᐸᕐᒥᓂᒃ, ᔨᓅᕙ ᒪᓕᑭᒥ, ᐊᒻᒪ ᐸᓂᖓᑦ, ᑖᓴᓐ. ᐊᒫᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᕗᖅ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐋᑐᕚᒥ.
ᒪᕐᕈᖓᓂ-ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑑᒪ ᓚᐃᓴ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᓖᓇ ᖁᐊᒐᖅ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᑦ, ᐃᖏᑉᐳᑦ ᒪᒪᑕᖕᓂᕐᒧᑦ ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᑦ.
Advertisement

Derek Neary

Derek Neary has been reporting on developments in the North for 18 years. When he's not writing for Nunavut News, he's working on Northern News Services' special publications such as Opportunities North,...