ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᒪᐃᔭ ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᖓᑕ ᐱᒍᒪᓯᒪᔭᖓᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑐᖅ

1862

ᐹᒻ ᒍᕉᔅ ᒪᒃᑯᒃᑑᓪᓗᓂ, ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᖓ ᑭᓕᐅᕋᔅ ᕗᑦ, ᐃᓄᕕᖕᒥ ᒪᐃᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᖅ, ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᑦᑐᖃᕌᖓᓪᓗ ᐃᓚᐅᕙᒃᖢᓂ.

ᐹᒻ ᒍᕉᔅ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᐃᔭᖑᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᑎᓴᐱᕆᒥ, ᓂᑯᕕᖓᔪᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑦᑕ. ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᖓ, ᐃᓄᕕᖕᒥ ᑕᐅᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓪᓗᓂ ᒪᐃᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᓇᓚᐅᑦᓵᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓯᕗᓕᖅᑎᖑᕋᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ.

“ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ, ‘ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕈᒫᖅᐳᑎᑦ’,” ᒍᕉᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᖓ ᓄᓇᓕᐊᓛᒥ, ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓯᒪᓕᖅᐳᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒡᓗ… ᓄᓇᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᒦᑉᐳᒍᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐆᒃᑑᑎᖃᕈᓐᓇᕋᑦᑕ ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᑕᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ.”
ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐊᕙᑎᑲᓴᐃᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᕗᑦᔅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᐳᑦ. ᓂᕈᐊᖅᑎᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᒍᕉᔅᒥᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᒪᐃᔭᖑᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᑎᓴᐱᕆᒥ, ᐊᑎᖓ 177−ᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᖢᓂ ᐆᒃᑑᑎᒋᓪᓗᒍ 114-ᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᖢᓂ ᕖᓐ ᒍᕆᒍᕆ ᐊᒻᒪ 98 ᔫ ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᒃ.
ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐅᐃᕆᓴᐅᑎᖃᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐊᒃᑐᐱᕆᒥ ᒍᕉᔅ ᔨᓂ ᐃᖃᓗᐊᒧᑦ ᓵᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᒪᐃᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᓂᕈᐊᕈᑎᓪᓗ ᓈᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᖃᓂᒌᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.
“ᒪᐃᔭᖑᕋᓱᐊᕈᒪᓚᐅᖏᒃᑲᓗᐊᖅᐳᖓ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᓚᐅᕋᒪ ᓈᓚᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ,” ᒍᕉᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐃᓱᒪᒃᓴᐅᖅᓯᐅᕆᐊᖃᓚᐅᕋᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᓕᖅᖢᖓᓗ. ᖁᕕᐊᓇᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒐᒪ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᑦᓯᐊᓚᐅᕋᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᔪᓂ.”
ᑯᕉᔅ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᒪᓕᒐᓕᐅᑎᒃᒃᓴᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.
“ᖃᐅᔨᒪᖏᓐᓇᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑦᑕ ᓯᕗᓂᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐸᒌᖅᐳᖓ ᓯᕗᓂᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.
ᒪᐃᔭᖑᓪᓗᓂ, ᒪᑐᐃᖅᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᖕᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᐳᖅ. ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓯᒍᒪᓪᓗᓂ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒥᓱᖑᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓄᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᑎᑭᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐳᓚᕋᖅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᖅᑯᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.
“(ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᖕᓂᐊᖅᐳᒍᑦ) ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐳᓚᕋᖅᐸᒃᑐᑦ ᑎᑭᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᒍᒪᕗᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑦᓯᖅᑐᐃᓗᑕᓗ, ᓲᕐᓗ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᓐᓇᕋᑉᑕ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑕᓗ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ.”
ᒍᕉᔅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓪᓗᓂᓗ ᐃᒋᐅᖃᐃᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᓂ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᑦᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᕗᖅ.”
“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒋᑦᓯᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖏᓕᕋᑦᑕ.” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.
ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, ᒍᕉᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᒍᒪᕗᖅ ᑕᐅᓐᒥ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.
“ᑕᐃᒪᑐᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᓕᖅᐸᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᓗᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓕᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᖅᐸᕗᑦ ᑕᖅᑭᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᓗ ᖃᐃᔪᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.
ᑕᒡᕙᖓᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕋᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᓂᕆᐅᒃᐳᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕈᒪᓪᓗᓂᓗ ᒪᐃᔭᐅᑉ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᒃᓴᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓗᑎᒃ.

Previous articleCulture in science class
Next articleTallurutiup Imanga IIBA work begins
Derek Neary has been reporting on developments in the North for 18 years. When he's not writing for Nunavut News, he's working on Northern News Services' special publications such as Opportunities North, NWT & Nunavut Mining, Construction and Degrees of Success. Derek's passion lies in human interest stories and he's indebted to those who share their struggles and triumphs. He has won more than a dozen journalism awards and has a bachelor of journalism degree from the University of King's College.