Advertisement
Frontpage Authors Posts by Harry Maksagak

Harry Maksagak

71 POSTS 0 COMMENTS

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐃᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓇᖅᐸᒃᐳᖅ

ᐃᒃᓯᕚᖃᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᕿᓚᒥᐅᒐᓗᐊᖅ ᐃᖅᑲᐃᓚᐅᖅᖢᖓᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓪᓗᖓ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᖢᖓ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᔪᒥᒃ, "ᐃᓅᓯᕆᔭᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᕙᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑕᑎᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓕᖅᖢᒋᑦ, ᐊᑐᖅᑕᑎᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ." ᐊᒥᓱᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᑦ (ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ) ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓂᑰᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᓕᕆᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕᓗ ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᓂᖅᓴᐅᓕᕈᑎᒋᓇᔭᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑎᑦᓯᖏᒻᒪᑕ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ (ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ...

In my view: Consequences of your actions

I sat in the courtroom for a brief sitting and couldn't help but remember the quote I heard during my studies in the community social services worker program that went: "What you live with...

ᐱᔮᕆᓂᖅ ᐱᔮᕆᙱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᕐᓗ

ᑕᐃᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᓪᓗᑕ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂ, ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᕗᓪᓗ ᓱᓕᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓪᓚᕆᙱᑕᒥᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐸᖕᒪᑕ, ᑕᐃᒪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᖅ. ᐃᓱᒪᒐᓕ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᑯᓂᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᖅᑖᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ. ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓐᓇᖅ ᐃᓱᓕᒃᑳᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᖃᓯᒪᓕᖅᐸᖕᒪᑕ ᐅᖃᖃᑦᑕᓕᖅᖢᑎᒡᓗ, "ᑲᑎᒪᙳᖅᐳᒍᑦ". ᖃᖓ ᐱᐊᓂᖕᓂᐊᖅᐱᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᐱᑕᓗ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᕐᓂᐊᕈᑦᑕ? ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᐅᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᑯᓂᐅᓕᖅᑐᓂ, ᓄᓇᑎᓐᓂᒥᐅᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒍᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᓐᓂᐅᑉ...

In my view: Intentional or unintentional

As we go about our business and engagements, we need to make sure and have some substance to what we are trying to bring across. Too often people are saying things off-the-cuff, as the...

ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ

ᑕᐃᒪ ᓱᓕᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᑕᒻᒪᖏᑦᑐᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕈᑦᑕ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐊᒥᓱᐃᖅᑕᖅᖢᑕ ᑐᐊᕕᓗᐊᖅᖢᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕋᓱᐊᖅᐸᒃᑲᑦᑕ ᑕᒻᒪᐅᑎᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑕᓗ ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᑭᓖᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑕᓗ. ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑳᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᓱᓕᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑕᒻᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕᓗ. ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᒥ ᐸᕐᓇᒃᐸᓪᓕᐊᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᕐᓇᕐᒪᑦ ᓇᒦᓐᓂᕐᒥᒃ ᓇᒧᖓᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑦᑕᓗ ᐊᖅᑯᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓗᑕ ᒪᓕᒐᒃᓴᑉᑎᓐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᑕᓗ ᓄᓇ ᐃᖏᕐᕋᕕᒋᔭᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᑕᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᒑᓴᓖᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑎᒋᓗ ᒑᓴᓖᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᓕᕈᑉᑕ ᖃᓄᑎᒋᓗ...

In my View: Positive awareness is needed

For us to make sound judgements or positive calls we need to know what is needed and this takes awareness. Too many times we rush into something without any thought and that could be...

ᓵᑕᐅᔪᒃᓴᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ

ᑕᐃᒪ ᐊᓪᓗᕐᓂᐊᓕᕐᒥᑎᓪᓗᑕ 2020–ᒧᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᖅᓯᒪᓕᕐᓗᑕ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᓱᒪᑐᐃᓐᓇᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᙱᖦᖢᑎᒡᓗ, ᐊᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᑎᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕋᑦᑎᒍᓗ. ᐅᖃᕈᒪᕗᖓ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᕈᑎᒋᓯᒪᔭᕗᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖏᑉᐳᑦ ᓵᑕᐅᔪᒃᓴᐅᖏᑉᐳᒍᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓂᑦᑎᓐᓄᑦ. ᖃᓄᖅ ᓇᐅᒃᑯᓪᓗ ᐱᒋᐊᕆᐊᖃᖅᐱᑕ? ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᓂᐊᕈᑦᑕ ᐅᑎᕗᑦ ᑕᑯᒋᐊᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᑕᑯᓇᓱᐊᕐᓗᑕ ᓱᓇᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᓚᐅᕐᒪᖔᑦᑎᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ. ᐅᖃᓕᒫᓚᐅᖅᐳᖓ ᓇᑭᒃᑯᐊᖅ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑎᒍᖃᐃ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᑕᐃᑦ ᑎᑭᖃᑦᑕᓕᓵᖅᖢᑎᒃ...

In my view: Accountable and transparent

As we begin to step into the 21st century we can do so with lessons learned from the past. Some of these lessons were difficult because of assumptions, lack of research, or simply passing...

ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑐᒥ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᕐᓂᖅ

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓕᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᐅᒪᖏᓐᓂᕋᖅᑕᒥᖕᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖏᑉᐳᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓚᐅᖏᑉᐳᓪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓕᐊᓂᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᒥᖕᓂᒃ. ᐃᓄᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᕐᒪᑕᓕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓚᔮᕇᖕᒥᖕᓂᒃ ᐃᓚᒥᖕᓂᒡᓗ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᖅᑐᒃᑯᓪᓗ. ᐊᑯᓂ ᐊᐃᕙᐅᑎᖃᑦᑕᓚᐅᖏᒻᒪᑕᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᖑᑎᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ ᐊᖓᔪᖃᐅᑎᖏᑦᑕ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᔭᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᖅᖢᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᑎᒌᓄᑦ, ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓕᖅᖢᑎᒃ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᓕᖅᐳᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦᑕ....

In my view: Renewed hope

When the government of the day began developments in organizing the disorganized, they really didn't know and understand that the Indigenous communities were already moving forward in their governance. Our people knew what it was...

ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᐊᖃᓕᖅᐳᒍᑦ

ᓇᓪᓕᐅᕐᒃᓂᖅᓯᐅᕐᓂᐊᓕᕆᕗᖓ ᐅᑭᐅᖃᓕᕐᓗᖓ 69–ᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖅᖢᖓᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᓐᓂᒃ ᓂᕆᐅᓂᖃᖅᖢᖓᓗ ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᒪ, ᐃᕐᙳᑕᕐᒪ ᐊᒻᒪ ᐊᔭᐅᑉᐱᐊᕐᒪ. ᒪᒃᐱᒐᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᒪᓂᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᑎᖃᕈᑎᖃᕈᒪᒍᒪ ᐃᓂᒃᓴᖃᖏᑐᐃᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᒥᓲᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᒍᒪᔭᒃᑲ. ᐊᑖᑕᒋᓚᐅᖅᑕᕋ ᔮᓐ ᒪᒃᓴᒐᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᖢᓂ ᓄᓇᒋᙱᑕᒥᓂ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓪᓗᓂᓗ ᐅᑭᐅᖏᑦ ᓈᒻᒪᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᓯᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᐸᕐᓇᒡᓗᓂᓗ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ. ᐱᖃᑎᖃᖅᖢᓂᓗ ᒪᒃᑯᒃᑑᖃᑎᒥᓂᒃ ᐊᖑᑎᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᕈᓐᓇᖅᓯᓪᓗᓂᓗ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᖅᓯᓪᓗᓂᓗ ᕿᖓᐅᓂᒃ...

In my view: Time of reflection

As I am now privileged in heading into my 69th year I find myself reflecting more on what was and hopes for continued positive improvements for my children, grandchildren and great-grandchildren. I will need...

In my view: Moving forward

Moving forward involves positivity and confidence in accomplishing a thought or a plan. This also includes more than one person and/or organizations. There must be serious thought and discussions for something to move ahead. A...

ᓯᕗᒻᒧᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖅ

ᓯᕗᒻᒧᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᒍᒪᔭᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑦᑐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑦᑐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᑦᓯᐊᖅᓯᒪᓗᓂᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᑦᓯᐊᖅᓯᒪᓗᓂᓗ ᓯᕗᒻᒧᒍᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖅᐳᖅ. ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᓱᖕᒪᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓄᓪᓗ. ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᓯᕗᒻᒧᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐆᒃᑑᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖓ, ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᓚᐅᕐᓂᓐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᒥᒃ ᐊᖑᑎᒥᒃ. ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᓐᓇᓚᐅᕋᒪ ᐊᖑᑎᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᒥᒃ...

ᒐᕙᒪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᑎᑦ

ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᓂᒍᕌᖓᑦ, ᑕᑯᕙᓪᓕᐊᕗᒍᑦ ᐆᒃᑑᑎᒋᔭᐅᔪᒥᒃ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᒐᓱᒋᖕᒪᑕ ᑯᐸᒃᒥᐅᓄᑦ, ᐋᓐᑎᐅᕆᔪ, ᐃᐊᐴᑕ ᐊᒻᒪ ᐳᕆᑎᔅᑲᓚᑉᐱᐊᒥᐅᑕᓄᑦ. ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᓱᓕ ᐊᕕᒃᑕᐅᓯᒪᔪᔮᖅᑎᑕᐅᒐᑦᑕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᑕᓗ. ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᓗᑕᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᕐᒪᑕ, ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓪᓕ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒃᑎᑕᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐱᓐᖑᖅᑎᑦᓯᓯᒪᕗᑦ ᓱᕐᕋᒍᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓕᖅᖢᑎᒃ, ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ...

In My View: Our governance

As each day passes, we are beginning to see a pattern developing. The federal government seems to think that their governance is for Quebec, Ontario, Alberta and British Columbia. The politicians are playing politics...

Embrace an attitude of gratitude

When you live in a community for a length of time you begin to recognize the attitude and intent of people's involvement in the framework of the community. In most cases we have good people...

Climate band wagoners should tackle Nunavut issues

It never ceases to amaze me how people jump on the bandwagon of the day and think they are making a difference. Yes, we are concerned about the matter of global warming and how we...

Support program offers life-changing guidance

We note that as each calendar year comes to a close there are some changes and expectations that comes with this. In the Northwest Territories several people have put their names forward in hopes of...

Encouraging success in education

When we look at our workplace environment, we see that we are in high-tech mode and the learning process or education is key to entry and success in the workplace. This involves participation of...