ᒥᔪᖓᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᓇᒧᑐᐃᓐᓈᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ, ᐃᒥᖅᑕᐅᑎᓂᒃᓗ

ᐅᓪᓗᒥ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐃᔾᔪᔪᒥᒃ ᐸᑎᒃᓯᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᔮᓐᓄᐊᕆ 4-ᒥ, ᑎᒨ ᑐᓅ ᐅᖃᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑲᑎᒪᔩᓪᓗ ᑲᒪᓂᐊᓕᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᑕᒫᓂᕐᕆᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐊᓂ ᐃᒥᖅᑕᐅᑎᓂᒃ.