ᖁᕐᓗᖅᑐᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᖃᓕᖅᑐᑦ

ᒦᓚ ᐊᑦᔪᑲᖅ ᑲᒥᓐᖑᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᓗᓂ ᐊᒃᓱᕈᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᖑᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᖁᕐᓗᖅᑐᒥᐅᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖓᓂᒥᐅᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓗᓂ ᐳᓚᕋᕐᓂᐊᖅᑕᖏᒎᖅ ᑐᓴᕐᕕᒋᓇᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.